-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Dôchodkové výpisy dostali novú podobu


19.02.2021

Viac ako 1,6 milióna sporiteľov v druhom pilieri dostalo v tomto roku nový výpis z osobného dôchodkového účtu. Je v ňom viacero nových informácií, ale aj otázok, ktoré vyvolajú.

Od vzniku systému starobného dôchodkového sporenia (rok 2005) boli klienti dôchodkových správcovských spoločností (DSS) informovaní relatívne stroho. Z pravidelných ročných výpisov sa dozvedali len to, akú sumu mali nasporenú ku koncu predchádzajúceho roka, aké poplatky zaplatili za správu svojich investícií či v ktorom fonde ich dôchodkové úspory pracovali. Rozsah informačných povinností DSS bol porovnateľný s tými, ktoré majú napríklad správcovské spoločnosti riadiace podielové fondy.

Od tohto roku sa sporitelia dozvedia podstatne viac. Výpis z osobného dôchodkového účtu po prvýkrát obsahuje aj informáciu o predpokladanom dôchodkovom veku. Mladšie vekové ročníky by však túto informáciu mali brať len ako orientačnú. Zmeny v dôchodkovom veku sa na Slovensku uskutočňujú v dôsledku politických nálad príliš často a nesystémovo, čo znemožňuje akýkoľvek seriózny odhad.

Dve dôležité čísla

Novinkou na výpisoch je aj odhad dvoch najdôležitejších čísel pre každého sporiteľa: predpokladaná výška nasporenej sumy a suma pravidelne vyplácanej anuity, na ktorú by stačili vytvorené úspory. Obe čísla sú len odhady a ich nepresnosť stúpa s obdobím sporenia v druhom pilieri. Výsledok finančných výpočtov je závislý nielen od výšky pravidelných príspevkov, ale aj od toho, v akých dôchodkových fondoch má konkrétny adresát výpisu svoje dôchodkové úspory. Znamená to, že výška prognózovaného dôchodku z druhého piliera pre 35-ročného sporiteľa s nasporenou sumou 10 000 eur v garantovanom dôchodkovom fonde bude odlišná ako odhadovaná výška anuity, ktorú na svojom výpise uvidí iný sporiteľ v rovnakom veku, s rovnakou výškou nasporenej sumy, no v negarantovanom indexovom fonde.

Finančné a matematické výpočty budúceho dôchodku z druhého piliera ponúkajú tri rôzne scenáre toho, ako sa bude budúcnosť vyvíjať – pesimistický, základný a optimistický. Kto by však chcel spoznať, čo sa za nimi skrýva, na výpise by hľadal márne. Odpoveď plná matematických vzorcov, tabuliek a predpokladov je skrytá v opatrení rezortu práce, ktoré bolo vyhlásené v Zbierke zákonov na začiatku júna minulého roku.

Z nich možno vyčítať, že výpočty predpokladajú nepretržité trvanie zamestnania každého sporiteľa a aj to, že jeho mzda bude každoročne rásť v dôsledku zvyšovania produktivity práce. Je to zjednodušujúci predpoklad, pretože abstrahuje od možnosti straty zamestnania, resp. príjmu v budúcnosti.

Opatrenie ministerstva práce navyše predpisuje, s akými mesačnými výnosmi môžu kalkulácie budúcej nasporenej sumy a doživotnej anuity počítať. Percentá predpokladaných výsledkov sú závislé od obdobia, ktoré ostáva sporiteľovi do dosiahnutia dôchodkového veku, aj od kategorizácie rizík každého dôchodkového fondu. Pesimistický scenár pri sporiteľoch, ktorým do dovŕšenia dôchodkového veku chýba najviac 12 mesiacov, predpokladá dokonca to, že hodnota nasporených peňazí v druhom pilieri bude každý mesiac klesať (projektované mesačné výnosy sú pre všetky typy dôchodkových fondov nižšie ako nula). Pri modelových prepočtoch sa predpisované výnosy ešte znižujú, najmä v dôsledku existencie poplatkov DSS. Vyššie poplatky znamenajú pri investovaní v druhom pilieri to isté čo všade inde: nižšiu nasporenú sumu v čase odchodu do dôchodku a aj nižšiu doživotnú anuitu.